preHistorisch Dorp naar VONK*

preHistorisch Dorp naar VONK*

Museumpark VONK*

Het preHistorisch Dorp en Eindhoven Museum willen doorontwikkelen tot een museumpark met de naam VONK*. Een nieuwe cultuurplek op een unieke locatie in de Genneper Parken. De uitbreiding en vernieuwing zal ervoor gaan zorgen dat de complete geschiedenis en het erfgoed van Brainport wordt ontsloten in een attractief museum. Via verschillende verhaallijnen ontdekt de bezoeker de geschiedenis van de regio.

Museumpark VONK*

Ruimtelijke verkenning

Op dinsdag 20 en donderdag 22 april 2021 zijn digitale bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het schetsontwerp van VONK*. Bekijk hier de video-verslagen van deze bijeenkomsten.

Eerder dit jaar is op 21 januari een informatiebijeenkomst gehouden in het kader van de ruimtelijke verkenning. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst of ga naar alle vragen en antwoorden van deze sessie.

Het doel van de ruimtelijke verkenning is onderzoeken op welke manier de doorontwikkeling van VONK* het beste kan plaatsvinden in de Genneper Parken. De ambitie is om VONK* meer dan een museum te laten zijn; een landschappelijk ingepast museumpark met aandacht voor natuur en ecologie, wat tevens kan dienen als groene huiskamer voor de stad.

Aanpak

We werken in stappen naar een voorlopig ontwerp voor de doorontwikkeling. Dat doen we samen met gemeente, provincie, waterschap, omwonenden en lokale belangenorganisaties. Allereerst brengen we op basis van gesprekken met bovengenoemde partijen de kaders voor de opgave in beeld. Tegelijkertijd wordt een landschappelijke analyse uitgevoerd. Daarna onderzoeken we verschillende scenario’s nader. Het voorkeursscenario wordt vervolgens verder uitgewerkt tot een inrichtingsontwerp. In het kader van deze opgave hebben we een werkgroep opgericht, die bij alle stappen actief met ons meedenkt.

Feedback op 2 scenario's

Tijdens de bijeenkomst op 21 januari zijn twee scenario’s gepresenteerd voor de doorontwikkeling van het preHistorisch Dorp. Deze scenario’s zijn denkrichtingen voor de ruimtelijke inrichting van het museum. In beide scenario’s wordt getracht de structuur en kleinschaligheid van het oude beekdallandschap – waar mogelijk – terug te brengen en de verbinding met andere iconen in de Genneper Parken, zoals de Genneper Hoeve, te versterken.


Scenario 1 

Het voormalig baggerdepot en een deel van het terrein van rijschool Leeuw worden benut als uitbreidingslocatie. Dit biedt ruime mogelijkheid voor groencompensatie, waarbij meer groen kan worden gecreëerd t.o.v. huidige situatie. Het fietspad wordt verplaatst en kan komen te liggen ter plaatse van één van de historische paden.


Scenario 2

In dit compacte scenario vindt de uitbreiding plaats bij het voormalig baggerdepot en de Dahliatuin. De Dahliatuin wordt dan verplaatst naar een nader te bepalen locatie. De randen van de Vleut worden getransformeerd naar natuurvriendelijke oevers door deze te verbreden en een deel van de beschoeiing weg te halen. Ook in deze variant kan het fietspad worden verplaatst naar de locatie van een 19e eeuws pad.
Binnenkort wordt één van deze denkrichtingen gekozen en als voorkeursvariant nader uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.
 

Bekijk de scenario's

Planning

Wat gaat er nog gebeuren?

Maart - april 2021 Opstellen schetsontwerp, start eerste onderzoeken
Mei - juli 2021 Opstellen voorlopig ontwerp
Juli - september 2021 Uitvoeren onderzoeken
September - oktober 2021 Bestuurlijke besluitvorming o.b.v. voorlopig ontwerp en voorbereiding bestemmingsplanprocedure
Eind 2021 Indienen verzoek bestemmingsplanwijziging en start ruimtelijke procedure

Wat is er al gebeurd?

Eind januari 2021 Keuze voorkeursscenario's
November 2020 - januari 2021 Bepalen van kansrijke scenario's
Oktober 2020 Start ruimtelijke verkenning, publicatie nieuwsbrief
Juni-september 2020 Projectverzoek, samenstellen kern- en werkgroep
Januari-mei 2020 Oriënterende gesprekken met belanghebbenden
2019 Start project, haalbaarheidsonderzoek

 

Reactieformulier

Heb je nog opmerkingen over de bijeenkomst over de ontwikkeling van het nieuwe museum VONK*? Laat ze dan hieronder achter. We zien jouw mening graag tegemoet.