Bezoekersvoorwaarden

Bezoekersvoorwaarden

Door het kopen van een entreebewijs ga je akkoord met de algemene bezoekersvoorwaarden van het preHistorisch Dorp. Hierin worden de rechten en plichten van zowel museum als bezoeker omschreven. Je kunt de bezoekersvoorwaarden ook inzien bij onze receptie.

Het preHistorisch Dorp zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museum en de door het museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het preHistorisch Dorp zal zich zo veel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen.

Algemene bepalingen: definities

 

Artikel 1.1
Alle onderdelen behorende tot het preHistorisch Dorp worden in het vervolg van deze voorwaarden aangehaald als 'het museum'.
Artikel 1.2
Onder 'het museum' wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren, suppoosten en overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden. 
Artikel 1.3
Onder 'het museumcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van het museum valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszalen, aula's en vergaderkamers, restaurant, koffiekamer, terras, tuin, park, overige buitenruimte, depot en dependances.
Artikel 1.4
Onder 'bezoeker' wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met het museum een overeenkomst sluit met als doel het museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door het museum wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de reguliere openingsuren.
Artikel 1.5
Deze algemene bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het museum en een bezoeker. Er zijn aanvullende voorwaarden van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, overnachtingen, horecacatering en dergelijke.


Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

 

Artikel 2.1
Alle door het museum gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Het museum aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelfgemaakte fouten in aan de bezoekers gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie, tenzij duidelijk is dat het om een fout gaat. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens het museum is verspreid. Het museum is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 2.2
De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs te tonen aan als zodanig kenbare museumfunctionarissen, suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.

Artikel 2.3
De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het museumcomplex betreedt. Indien een potentiële bezoeker geen gebruikmaakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op toegangsbewijzen gekocht via de online ticketshop van het museum.

Artikel 2.4
De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van het museum of een daartoe door het museum bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 2.5
Het museum is gerechtigd de op haar website gepubliceerde openingstijden aan te passen, al dan niet wegens een incidentele oefeningen in het kader de bedrijfshulpverlening of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van het museumcomplex of wegens een andere reden. De openingstijden worden geheel naar inzicht van het museum vastgesteld. Een aanpassing van de openingstijd geeft de bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.

Artikel 2.6
Het museum stelt de openingstijden vast en publiceert deze op de website.

Artikel 2.7
In geen geval kunnen kortingsacties en/of actieprijzen worden gecombineerd. Maximaal één kortingsactie en/of actieprijs kan op een door het museum aangeboden goed van toepassing zijn.


Verblijf in het museumcomplex

 

Artikel 3.1
Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van het museum, suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van het museum, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene het museumcomplex betreden. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 3.3
Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex: 
a.    aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
b.    rondleidingen te verzorgen. Rondleidingen in het museum worden uitsluitend door rondleiders in opdracht van het museum gegeven.
c.    andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
d.    andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het veroorzaken van geluidsoverlast door gebruik van mobiele telefoons of andere bronnen van geluidsoverlast;
e.    te roken op andere plaatsen dan het marktplein; 
f.    meegebrachte etenswaren te nuttigen in de herberg of op het terras;
g.    naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van het museum gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, deze kunnen worden afgegeven op een door het museum aan te wijzen plaats.
h.    open vuur te maken of zich met vuur te bewegen. Vuur wordt uitsluitend gemaakt en gehandhaafd onder begeleiding van museummedewerkers op de daarvoor aangewezen vuurplaatsen.
Artikel 3.4
In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functionaris van het museum, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museumcomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering. Bezoeker dient identificeerbaar te zijn. Een bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is en die bij de toegangscontrole zijn/haar gezicht weigert te tonen, wordt de toegang tot het museumcomplex ontzegd.

Artikel 3.5
Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het museum is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven. 
Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het museum deze foto-, video- en filmopnamen voor commerciële doeleinden openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media.

Artikel 3.6
Het museum maakt foto’s en filmopnames in het museumcomplex voor publiciteitsdoeleinden. Door het betreden van het museumcomplex geeft de bezoeker zijn/haar uitdrukkelijke toestemming voor publicatie van dergelijk materiaal op de website, in folders, of publicatie op andere wijze. Indien bezoeker bezwaar heeft tegen het herkenbaar in beeld zijn, kan hij/zij dit kenbaar maken aan het museum. Het museum zal zich er dan voor inzetten een publicatie waar hij/zij herkenbaar in beeld is te voorkomen.

Artikel 3.7
Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.4 van deze bezoekersvoorwaarden. Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

Artikel 3.8
Voor scholen in het primair of voortgezet onderwijs geldt dat per groep van 7 leerlingen minimaal één begeleider aanwezig moet zijn. Het museum behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan groepen die niet voldoen aan deze normen.

Artikel 3.9
In het geval van zeer extreem slechte weersomstandigheden, afgekondigd door politie of KNMI, treedt het protocol Weeralarm van het openluchtmuseum in werking, waarbij besloten kan worden tot gedeeltelijke of gehele ontruiming van het museumcomplex.

Toegankelijkheid

 

Artikel 4.1
Het museumcomplex is onder andere gevestigd in historische gebouwen met tentoonstellingen en activiteiten verspreid over verschillende locaties als ook buiten in de openlucht. Het museum zet zich er voor in zoveel mogelijk integrale toegankelijkheid te realiseren. Zowel binnen als buiten de gebouwen moet rekening worden gehouden met omstandigheden die de persoonlijke toegankelijkheid beïnvloeden. Individuele omstandigheden en/of de gesteldheid van het weer kunnen hierop in belangrijke mate van invloed zijn.

Artikel 4.2
De bezoeker wordt aangeraden zich op de hoogte te stellen van eventuele beperkingen voor wat betreft de persoonlijke toegankelijkheid. Met name dient bij het betreden van het buitenmuseum rekening te worden gehouden met mogelijke invloed van weeromstandigheden.

Artikel 4.3
De bezoeker wordt bij het betreden van het museumcomplex aangeraden zich op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften is in geval van een calamiteit verboden.

Artikel 4.4
Voor informatie over de omstandigheden die beperkingen voor de persoonlijke toegankelijkheid kunnen inhouden en mogelijkheden voor individuele hulp, wordt de bezoeker aangeraden contact op te nemen met de Informatiebalie.


Klachten

 

Artikel 5.1
Het museum zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door het museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door het museum georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert het museum het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 5.2
Restitutie van de prijs van het toegangsbewijs is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door het museum te vermijden klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:
a.    klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het museum;
b.    klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
c.    klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
d.    klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
e.    klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex. 
Artikel 5.3
Klachten over en verzoeken tot reclamering inzake de overeenkomst tussen het museum en de bezoeker dienen binnen twee weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk of via e-mail het museum te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclamering die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Een klachtenformulier is verkrijgbaar bij de receptie van het museum.

Artikel 5.4
Het museum onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk, via e-mail of telefonisch binnen 7 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 5.5
De bezoeker kan klachten, claims en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat te verkrijgen is bij de receptie van het museum.


Aansprakelijkheid van het museum

 

Artikel 6.1
Voor schade ontstaan als gevolg van door het museum en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het museum nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het museum en/of zijn medewerkers.

Artikel 6.2
Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico.
Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 6.3
In geen enkel geval is het museum gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:
a.    de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is;
b.    het door de verzekeraar van het museum aan het museum ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
c.    de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding. 

Artikel 6.4
Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is het museum nimmer aansprakelijk.

Artikel 6.5
Het museum is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan het museum houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het museum staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het museum en/of zijn medewerkers.

Artikel 6.6
Indien het museum goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het museum daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het museum nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het museum opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het museum.

Artikel 6.7
De totale aansprakelijkheid van het museum wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 6.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 6.8
In geval van schade door overlijden of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het museum in geen geval meer bedragen dan de onder 6.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 6.9
Aansprakelijkheid van het museum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

Artikel 6.10
De in artikel 6.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het museum of een van zijn functionarissen.


Overmacht

 

Artikel 7.1
Als overmacht voor het museum, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het museum niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het museum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 7.2
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het museum gebruikmaakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.


Gevonden voorwerpen

 

Artikel 8.1
Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de receptie van het museum.

Artikel 8.2
Het museum zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen. Gevonden voorwerpen waarvan na een half jaar in bewaringneming door het museum, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar zullen niet meer bewaard blijven.

Artikel 8.3
Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich te legitimeren.


Overige voorwaarden

 

Artikel 9.1
De toepasselijkheid van deze bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het museum.

Toepasselijk recht

 

Artikel 10.1
Op deze bezoekersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het museum voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het arrondissement Oost-Brabant.


Deze bezoekersvoorwaarden van het museum zijn op 20 mei 2020 vastgesteld door de directeur en te raadplegen op de website van het museum.