Eindhoven Museum en preHistorisch Dorp

Eindhoven Museum is in 2012 ontstaan uit een samenwerking tussen het toenmalige Historisch Openlucht Museum Eindhoven en Museum Kempenland Eindhoven. De levende geschiedenis en de reconstructies van het voormalige Historisch Openlucht Museum en de waardevolle collectie van Museum Kempenland brengen honderd generaties Eindhovenaren tot leven met als motto: Van begin tot Eindhoven.

Van Prehistorisch Huis tot Eindhoven Museum

Het preHistorisch Huis wordt In 1982 onder leiding van Anneke Boonstra in Genneper Parken gebouwd. Scholieren kunnen hier ervaren hoe het leven in de ijzertijd geweest kan zijn. Al gauw na de bouw van de eerste boerderij ontstaat het ijzertijddorpje Eversham. Het museum wordt dan bekend als Prehistorisch OpenluchtMuseum. In 2002 wordt het museum uitgebreid met het middeleeuwse stadje Endehoven. In 2003 verloor het museum, door brandstichting, één van de ijzertijdboerderijen en de beheerderswoning op het terrein. In 2006 zijn beiden herbouwd. De herbouwde ijzertijdboerderij is de huidige Runderhoeve. In 2016 keerde het museum weer terug naar zijn roots met een historische bouwploeg, maar ook duidelijk herkenbaar aan de naam preHistorisch Dorp. Lees hier alles over de ervaringen van Anneke Boonstra.

De Historische Collectie vindt haar oorsprong 1932. Het eerste Museum Kempenland Eindhoven, in het voormalige stadhuis aan de Rechtestraat, werd in 1937 geopend. Dit museum bleef bestaan tot 1939, waarna het museum tot 1954 een zaal in het Van Abbemuseum ter beschikking kreeg. 

Van 1954 tot 1971 was het museum gevestigd in het Waaggebouw aan de Paradijslaan, daarna tot 1982 in het voormalige kantongerecht aan het Stratumseind 32. Van 1983 tot en met 2012 was het museum gevestigd in de Steentjeskerk. De collectie van Kempenland is op dit moment opgeslagen in een depot. De collectie werd in 2015 voor het eerst na drie jaar weer zichtbaar met de tentoonstelling Haar Stad, over vrouwen in de Industriestad Eindhoven. 

Eén van de grootste culturele attracties van Eindhoven
Eindhoven Museum is uitgegroeid tot een imposante accommodatie met een interessant educatief en recreatief programma. Met bijna 60.000 bezoekers per jaar is Eindhoven Museum één van de grotere culturele attracties van Eindhoven.

Eindhoven Museum is een ANBI

Eindhoven Museum is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ook de Stichting Museum Kempenland Eindhoven is een ANBI. Iedere ANBI heeft een publicatieverplichting waaruit blijkt welk beleid er gehanteerd wordt en hoe de financiële huishouding eruit ziet. Meer informatie over ANBI's en het schenken aan een ANBI, zie www.ANBI.nl.

Naam van de instelling: Stichting Eindhoven Museum. Naast de Stichting Eindhoven Museum is er een aparte Stichting Museum Kempenland Eindhoven.

RSIN/fiscaal nummer: 009076049  | BTW-nummer NL009076049B01 | KvK 41089337

Lees hier onze Algemene voorwaarden.

De stichting heeft ten doel: het exploiteren van een of meerdere musea en het bevorderen van de culturele activiteiten en het opwekken en stimuleren van de belangstelling voor de menselijke samenleving in relatie tot het natuurlijk leefmilieu, objecten van cultuurhistorische waarde betrekking hebbend op de stad en/of regio Eindhoven, kunstwerken vervaardigd vanaf de achttiende eeuw door Nederlandse of Vlaamse kunstenaars en/of betrekking hebbend op Noord-Brabant het organiseren van exposities en tentoonstellingen en andere culturele activiteiten. En voorts al hetgeen hiermee in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn. Zie ook de Statuten.

De hoofdlijnen van het beleidsplan: Zie activiteitenplan 2017.pdf.

Namen en functies van de bestuurders :

  • Hans Moors (voorzitter)
  • Robert van Vugt (penningmeester)
  • Merel Franke (secretaris)
  • Nol van Beurden (bestuurslid)
  • Karin Mastenbroek (bestuurslid)
  • Jean Bernard Martens (bestuurslid)

Het beloningsbeleid:

De bestuursleden hebben geen recht op een beloning voor de uitoefening van hun taken. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, mits onderbouwd met stukken en deze kosten niet bovenmatig zijn.

Het bestuur stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie vast. Eindhoven Museum hanteert de cao dagrecreatie. Hieraan is gekoppeld het beloningssysteem van de cao recreatie.


Jaarverslagen

Eindhoven Museum blikt terug op voorgaande jaren in het jaarverslag. Uiteraard wordt er van ieder kalenderjaar ook financieel verslag gedaan. Van sommige jaren vind je hier dan ook een samenvatting van de Jaarrekening.

Museum Kempenland Eindhoven

Privacyverklaring

Eindhoven Museum verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze Privacyverklaring zijn de overwegingen hiervoor vastgelegd.