Vragen en antwoorden informatiebijeenkomst VONK*

Vragen en antwoorden informatiebijeenkomst VONK*

Vraag:

Antwoord:

Wat is het idee achter het nieuwe museum VONK*? Eén laagdrempelige plek in Eindhoven waar de geschiedenis van 0 tot nu, van de stad en de Brainportregio wordt verteld.
preHistorisch Dorp, Museum Kempenland, Eindhoven Museum, VONK*, hoe zit dat? In 2012 zijn het preHistorisch Dorp en Museum Kempenland gefuseerd tot Eindhoven Museum. Het Eindhoven Museum beheert de voormalige collectie van het Museum Kempenland van ca. 23000 objecten, die sinds de fusie in opslag liggen. Eindhoven museum heeft de opdracht de collectie weer toegankelijk te maken voor publiek. Het nieuwe museumconcept VONK* geeft daar invulling aan.
Waarom VONK* in de Genneper Parken? De Genneper Parken is een prachtige plek, waar het mogelijk is de oorsprong van Eindhoven zichtbaar te maken. Hier kunnen we zowel praktisch als inhoudelijk een verbinding maken tussen het verhaal van het museum en het landschap. Bovendien is het mogelijk hier een binnen én buitenmuseum te maken.
Wordt er ook naar andere locaties gekeken? In 2019 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarbij verschillende locaties in Eindhoven zijn onderzocht. Genneper Parken is de enige zoeklocatie die haalbaar is gebleken. Gemeente Eindhoven heeft dit vastgesteld en ingestemd met nadere uitwerking van VONK* in de Genneper Parken.
Neemt het aantal museumbezoekers toe? Het museum beoogt ca. 100.000 museumbezoekers in 12 maanden te ontvangen. Dat is maandelijks iets meer dan nu in het preHistorisch Dorp.
Wat is het doel van de ruimtelijke verkenning? Onderzoeken op welke manier het preHistorisch Dorp kan doorontwikkelen tot VONK* in de Genneper Parken. Het eindresultaat van de ruimtelijke verkenning is een inrichtingsplan van het nieuwe museum op de - nader te bepalen - voorkeurslocatie én een programma van eisen voor nieuwe bebouwing.
Wat is de huidige status van de ruimtelijke verkenning? Op dit moment zijn er twee scenario's in beeld. Dit zijn eerste denkrichtingen van hoe de uitbreiding van het museum ingepast kan worden in de omgeving. Uiteindelijk kiezen we één scenario en werken dat uit tot een inrichtingsplan.
Er wordt beoogd een groene huiskamer van de stad te maken, wat houdt dat in?  Het museum wil een gastvrije plek zijn voor bezoekers van de Genneper Parken en omwonenden (naast museumbezoekers). Bijvoorbeeld als startpunt van waaruit wandelingen in de Genneper Parken vertrekken, pleisterplaats voor fietsers en wandelaars of vergaderlocatie.
Hoe wordt parkeren geregeld? In de scenario's wordt uitgegaan van behoud van de bestaande parkeerplaatsen aan de Boutenslaan. Alle parkeerplaatsen die aanvullend nodig zijn, worden in de scenario's landschappelijk ingepast op het terrein van VONK*. Parallel aan de uitwerking van het plan worden slimme parkeeroplossingen, zoals gebruik van de P&R, onderzocht, met als doel het aantal nieuwe parkeerplaatsen zo laag mogelijk te houden.
Wordt het betaald parkeren bij het museum? Dat weten we nu nog niet. De locatie, hoeveelheid, betaalde of onbetaalde parkeerplaatsen zal in een volgende fase in samenspraak met de gemeente worden bepaald.
Wat wordt gedaan om zoekverkeer in de wijken te voorkomen? De bebording zal voor het nieuwe museum worden aangepast en verbeterd. Bezoekers worden naar de parkeerplaats van het museum geleid. Het park zal tevens beter zichtbaar worden vanaf de Boutenslaan.
Zijn er onderzoeken beschikbaar? Onderzoeken zullen worden uitgevoerd wanneer duidelijk is waar de doorontwikkeling van het museum kan plaatsvinden.
Hoe wordt voorkomen dat er groen verloren gaat of de natuur wordt aangetast? Bij toekomstige werkzaamheden is niet uit te sluiten dat bestaande groene elementen worden geraakt. Uiteraard zal dan aan de wettelijke compensatieplicht worden voldaan. Bij de vormgeving van het nieuwe museumpark wordt beoogd landschappelijke structuren te herstellen en verbeteren, groene verbindingen te versterken en waar mogelijk een plus te creëren voor groen. Dat kan zijn in oppervlakte en/of kwaliteit van het groen.
Hoe is afstemming met de omgeving geborgd? Er is een werkgroep opgericht met daarin een afvaardiging vanuit de omliggende wijken, belangenverenigingen en organisaties. Deze werkgroep informeert hun achterban over de plannen en brengt namens hun achterban gebiedskennis in. Daarnaast stemmen we af met de Klankbordgroep Genneper Parken. Omwonenden van de wijken rondom het museum worden op sleutelmomenten geïnformeerd via een nieuwsbrief. Voor alle belangstellenden organiseren we informatiebijeenkomsten: bij het opstellen van de scenario's en bij het concept ontwerp. 
Wie zitten er in de werkgroep? Henri van Abbestichting Trefpunt Groen Vertegenwoordiging wijken Genneperzijde/Florapark en Rapelenburg Vrienden van Gennep Genneper Hoeve Dahliatuin KNNV Erfgoedhuis Vertegenwoordiging onderwijs Vertegenwoordiging medewerkers
De uitbreiding is in beide scenario's gesitueerd op percelen die in momenteel in gebruik zijn door anderen. Hoe wordt daarmee omgegaan? Wij staan in goed contact met de eigenaren en gebruikers van deze percelen. In het kader van de scenario's hebben wij de gemeente - als eigenaar van deze percelen - gevraagd wat mogelijk is en binnen welke randvoorwaarden. Hier vindt nadere afstemming over plaats.
Hoe komt het gebouw of gebouwen eruit te zien? Dat weten we op dit moment nog niet. In deze fase worden de randvoorwaarden voor de bebouwing in kaart gebracht. In een volgende fase wordt een architectonisch ontwerp gemaakt.
Is er een relatie met het Inrichtingsplan Genneper Parken? Jazeker, het museum ziet toe op de inrichting en inpassing van het toekomstige museumpark. De gemeente ziet toe op de inrichting van de gehele Genneper Parken, waaronder het gebied rondom het museum. Door gezamenlijk op te trekken kan meerwaarde voor zowel de Genneper Parken als het museum ontstaan. Hierover vindt afstemming plaats.
Is er een ruimtelijke procedure nodig? Naar verwachting zal een bestemmingsplanwijziging nodig zijn om VONK* mogelijk te maken.
Hoe worden de plannen gefinancierd? Het plan kost 8 miljoen. Het museum ontvangt een bijdrage uit de RegioDeal, aangevuld met bijdragen vanuit verschillende fondsen en sponsoring.
Hoe kan ik op de hoogte blijven? Dat kan via de website. Onze nieuwsbrief wordt tevens digitaal - via de werkgroep en klankbordgroep Genneper Parken - en per post - in de omliggende wijken - verspreid. Geinteresseerden kunnen door een bericht achter te laten op de website de nieuwsbrieven per mail ontvangen.
Is er een mogelijkheid om te reageren op de plannen? Jazeker, in januari en later bij het concept ontwerp organiseren we een informatiebijeenkomst waarbij u kunt reageren op de plannen. U kunt ook een reactie achterlaten via het reactieformulier op de website.